خدمات ارزش افزوده ناخواسته

آیا میدونین؟ خیلی هامون هر ماه بطور ناخواسته برای خدمات ارزش افزوده اون هم ناخواسته هزینه ای حداقل 10 هزار تومانی پرداخت می کنیم. خدمات…